skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website

Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om god advokatskik.

Vi undersøger ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen.

Efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask kan vi kræve legitimation fra vores klienter.

Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Minerva Advokater har valgt IT-løsninger, der beskytter modtagne data udefra samt indebærer, at personlige oplysninger sikkert kan udveksles med domstole og andre offentlige myndigheder.

Fakturering sker bl.a. efter medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, og klientens økonomiske interesse i sagen. Ved forsinket betaling, der nødvendiggør afsendelse af rykker, må tillæg af rykkergebyr påregnes i overensstemmelse med gældende regler herfor

Forbrugere skal orienteres om, hvorledes salæret i den enkelte sag beregnes. Andre klienter kan anmode om et overslag over honorar eller kriterierne for beregning af honoraret. Disse overslag er som udgangspunkt alene vejledende, idet sagerne ofte udvikler sig anderledes end oprindeligt forventet.

Vi fakturerer vores klienter månedligt, kvartalsvist eller når sagen afsluttes, medmindre der er indgået anden aftale. Moms tillægges fakturaen i henhold til det gældende regler.

Betalingsbetingelserne fremgår af honorarnotaen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Vi kan i visse sager kræve, at klienter foretager en acontoindbetaling, før vi begynder vort arbejde med opgaven.

Vi er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem anerkendte forsikringsselskaber med dækningsbeløb, der som minimum svarer til Advokatsamfundets krav. I øvrigt gælder Advokatsamfundets regler om god advokatskik og drift af virksomhed, se nærmere på Advokatsamfundets hjemmeside om tilsyns- og disciplinærsystemet: www.advokatsamfundet.dk .

Vi hæfter ikke for rådgivning, der er ydet eller leveret af andre end os.

Ansvaret i forbindelse med vores rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister herom kan alene indbringes for de danske domstole. Salærtvister og tvister om advokaters adfærd afgøres af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., se nærmere www.advokatnaevnet.dk.

Back To Top